Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní stanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “podmínky”) vydává společnost Robert Havrda (MOTO HAVRDA), IČ: 68459980, se sídlem K Labi 5/14, Hradec Králové 500 11 (dále jen “ fi. Robert Havrda (MOTO HAVRDA)”), jako prodávající dále uvedených produktů pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

 

 1. Každý, kdo potvrdí svým podpisem, ať již pod textem podmínek nebo na jakémkoli jiném dokumentu nebo jakoukoli jinou formou, že je s těmito podmínkami srozuměn, zároveň prohlašuje, že podmínky beze zbytku v platném znění akceptuje.

 

 1. Tyto podmínky platí i v případě, že fa. Robert Havrda (MOTO HAVRDA) sjedná s jinou osobou zvláštní podmínky pro nadstandardní dodávky, a to podpůrně pro věci zvláštními podmínkami výslovně nedohodnuté. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání zvláštních podmínek.

I. Použité pojmy a termíny

 1. Kupujícím je osoba, která v souladu s těmito podmínkami vystaví firmě fa. Robert Havrda (MOTO HAVRDA) objednávku.
 2. Plněním se rozumí zboží dodávané Společností Robert Havrda v souladu s jeho předmětem podnikání.
 3. Zbožím se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v ceníku, popř. katalogu Společnosti Robert Havrda názvem, opatřeny cenou a popř. objednávkovým číslem. Specifikace zboží se co do množství a druhu vždy uvádí na dále popsaných dokladech.
 4. Nadstandardním zbožím se rozumí zboží neuvedené v ceníku, (popř. uvedené v ceníku s poznámkou „pouze na objednávku“), které Společnost Robert Havrda dodává podle zvláštních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 5. Objednávka je jednostranný právní úkon kupujícího, učiněný vůči Společnosti Robert Havrda s cílem obdržet od něho plnění.

 

Podstatnými náležitostmi objednávky jsou tyto údaje:
a) Jméno a příjmení, popř.firma kupujícího
b) bydliště, popř. sídlo kupujícího
c) dodací a fakturační adresa, jsou-li odlišné od bydliště nebo sídla kupujícího
d) IČO a DIČ kupujícího
e) bankovní spojení a číslo účtu kupujícího
f) druh zboží a jeho množství
g) označení zboží podle položek ceníku Společnosti Robert Havrda
h) podpis kupujícího, popř. statutárního nebo zmocněného či v běžném obchodním styku oprávněného pracovníka kupujícího, který je oprávněn podle kupní smlouvy objednávat, včetně vypsání jeho jména
i) výpis z obchodního rejstříku popř. kopie živnostenského oprávnění,  osvědčení o registraci plátce DPH v příloze objednávky, pokud již nebyly Společnosti Robert Havrda předloženy dříve
j) v případě telefonické objednávky namísto ustanovení pod písmeny a) až i) uvedení zákaznického hesla nebo čísla vygenerovaného Společností Robert Havrda
k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku včetně registračního čísla tohoto zápisu, pokud je kupující v obchodním rejstříku zapsán

 

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti, je Společnost Robert Havrda oprávněna odmítnout nebo vrátit objednavateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

 

Společnost Robert Havrda si vyhrazuje právo kdykoli prověřit oprávněnost objednávky zejména zpětným telefonickým ověřením totožnosti osoby, která učinila telefonickou objednávku, nebo ověřením podpisu na písemné objednávce s podpisovým vzorem doloženým kupujícím.

 

V případě zjištění jakéhokoli nedostatku, zejména nesouladu údajů o osobách oprávněných objednávat zboží nebo nesouladu mezi podpisem na objednávce a podpisovým vzorem, je Společnost Robert Havrda oprávněna plnění podle objednávky odmítnout.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Plněním Společnosti Robert Havrda v souladu s objednávkou dochází k uzavření kupní smlouvy v plném rozsahu. V případě, že je objednávka vydána Společností Robert Havrda jako formulář ať již v písemné, elektronické či jiné podobě, uskutečňuje kupující objednávání zboží zásadně na tomto formuláři.

 1. Dodávkou či splněním Společnosti Robert Havrda (dále jen „dodávka“) je okamžik předání zboží kupujícímu nebo prvnímu přepravci. Dílčí plnění je přípustné a kupující není oprávněn je odmítnout, pokud není kupní smlouvou stanoveno jinak.
 2. Reklamací se rozumí jednostranný právní úkon kupujícího směřující k uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží. Reklamace musí být učiněna v souladu s Reklamačním řádem Společnosti Robert Havrda, který je nedílnou součástí těchto podmínek.
 3. Fakturou se rozumí dokument popsaný v ustanovení čl. III podmínek.
 4. Termín splatnosti je den, který určila Společnost _________ a ke kterému musí být kupní cena včetně DPH připsána na účet Společnosti _________ nebo této společnosti uhrazena v hotovosti.
 5. Pokud není Společností _________ vydán jednotlivému kupujícímu speciální ceník, rozumí se Ceníkem oficiální přehled o cenách titulů v nabídce Společnosti _________ ve znění jeho doplňků. Společnost _________ si vyhrazuje právo ceník libovolně upravovat. Pro jednotlivé koupě je rozhodující cena podle ceníku platného v době vystavení objednávky. Platnost ceníku nastává dnem jeho vydání v sídle Společnosti _________ nebo umístění ceníku na stránky internetového obchodu …………………………………. O vydání ceníku Společnost _________ zveřejní informaci na stránce Společnosti _________ s adresou ………………………………………………….
 6. Backorder je náhradní řešení pro případ, že Společnost _________ nemá ve lhůtě požadované kupujícím k plnění potřebné množství objednaného zboží k dispozici. Znamená to, že Společnost _________ po obdržení takové objednávky zařadí objednavatele jako čekatele na objednané zboží a vede jeho objednávku v evidenci. Nedojde-li ke splnění Společností _________ v přiměřené dodatečné době, sdělí Společnost _________ kupujícímu nejbližší možný náhradní termín dodání, popř. navrhne zrušení objednávky.

II. Dodací podmínky

 1. Předmětem koupě je zboží dodávané Společností _________. Výběr zboží provede kupující objednávkou podle ceníku nebo obdobného podkladu za tím účelem vydaného Společností _________, popřípadě vygenerováním objednávky v on-line systému ……………………………………………
 2. Pokud není dohodnuto jinak, zboží se dodává pouze na základě objednávky kupujícího. Objednávka se činí písemnou formou, faxem, elektronicky nebo telefonicky. V případě objednávky jinou než  písemnou formou si Společnost _________ vyhrazuje právo neposkytnout plnění bez dodatečného potvrzení písemnou formou.
  Objednávku nadstandardního zboží je objednavatel povinen učinit vždy v písemné formě.
 3. Společnost _________ je oprávněna odmítnout bez jakýchkoli postihů ze strany kupujícího plnění, pokud by se tím zavázala k plnění nemožnému, nevýhodnému nebo zjevně v rozporu s obvyklými pravidly. Dále je oprávněna tak učinit vždy, pokud kupující nemá vyrovnány veškeré závazky vůči Společnosti _________ splatné ke dni vystavení objednávky.
 4. Zboží je dodáváno prostřednictvím …………………………………………………………………….., popř. vlastním rozvozem Společnosti _________, pokud není mezi kupujícím a Společností _________ ujednáno jinak.

Převzetí zboží potvrdí kupující na dodacím dokladu. Potvrzení musí obsahovat řádné označení kupujícího v souladu s výpisem z obchodního rejstříku nebo se živnostenským listem, uvedení jména a příjmení osoby, která převzetí potvrzuje a datum převzetí. Kupující bere na vědomí, že přepravce není povinen ověřovat soulad údajů uvedených v potvrzení s údaji dle výpisu z obchodního rejstříku nebo živnostenského listu. Kupující nese plnou odpovědnost za dodržení uvedeného postupu a správnost vyznačených údajů. Kupující rovněž plně odpovídá za to, zda zboží bylo převzato osobou oprávněnou k převzetí podle výše uvedených ustanovení. V případě, že později dojde k jakýmkoli pochybnostem o dodávce z důvodu nejasného nebo nepřesného označení kupujícího na dodacích dokladech, považuje se dodávka za řádně provedenou a kupujícím převzatou.

 1. Pokud kupující nesdělí jinou adresu k provedení dodávky Společnosti _________, platí, že místem dodání je sídlo kupujícího. V případě uvedení více adres Společnost _________ může splnit dodávku předáním na jakékoli z těchto adres, pokud není objednávkou kupujícího místo dodání přesně specifikováno. Totéž platí i v případě, že objednávkou sice místo specifikováno je, ovšem provedení dodávky na uvedenou adresu se ukázalo být nemožným nebo značně obtížným.
 2. Kupující je povinen bezodkladně písemně informovat Společnost _________ o jakýchkoli změnách v osobách oprávněných k převzetí zboží a podpisu přepravních (dodacích) dokladů, stejně jako o změnách adres určených k provedení dodávky. Porušení této povinnosti nemůže být důvodem pro zpochybnění převzetí dodávky kupujícím a zprošťuje Společnost _________ jakékoli odpovědnosti z prodlení nebo za škodu.
 3. Dodacím dokladem podle předchozích ustanovení je zpravidla dodací list.
  Dodací list potvrzený kupujícím bude přiložen k faktuře.
  Dodací list obsahuje:
  - identifikaci kupujícího dle kupní smlouvy
  - číslo objednávky - předmět plnění a ceny za jednotlivé položky

Na vyžádání kupujícího je k dodacímu listu připojeno prohlášení o shodě podepsané odpovědnými pracovníky Společnosti _________.

III. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je stanovena ceníkem a je vždy vyznačena pro příslušný druh zboží ve faktuře, popř. dodacím listě. Kupní cena je cenou zboží. Balné a poštovné, popř. dopravné je účtováno zvlášť, pokud není mezi kupujícím a prodávajícím ujednáno jinak.

Kupující je s ceníkem seznámen.

 1. Cena je splatná v den určený fakturou. Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem od uskutečnění dodávky (data zdanitelného plnění).
 2. Faktura je platební doklad a daňový doklad, který obsahuje:
  a) jméno a příjmení, popř. firmu kupujícího
  b) sídlo nebo místo podnikání kupujícího
  c) IČO a DIČ kupujícího
  e) datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění
  f) datum splatnosti
  g) označení zboží, jeho množství a jednotkové ceny, pokud se nejedná o sběrnou fakturu
  h) uvedení celkové ceny bez DPH
  i) DPH
  j) uvedení celkové částky k úhradě
  k) číslo dodacího listu, pokud byl vystaven zvlášť
  l) zákaznické číslo, pokud je přiděleno
 3. Octne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny jednotlivé dodávky, je Společnost _________ oprávněna na něm požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky denně po dobu prvních 30 dnů prodlení. Trvá-li prodlení kupujícího déle než 30 dnů, je Společnost _________ oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné kupní ceny a je rovněž oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem jeho doručení kupujícímu. Za doručení se považuje rovněž okamžik převzetí faxové zprávy nebo elektronické zprávy kupujícím. Strany jsou v takovémto případě povinny si navzájem vrátit vše, co podle této smlouvy získaly. Vracení zboží namísto úhrady je možné pouze na výzvu Společnosti _________ nebo po dohodě s ní a děje se na vlastní náklad a nebezpečí kupujícího.

IV. Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Společnosti _________, který je nedílnou součástí těchto podmínek. Pro zveřejnění reklamačního řádu nebo jeho změn platí podobně ustanovení o zveřejnění těchto podmínek.
 2. Pokud není ceníkem stanoveno něco jiného, Společnost _________ poskytuje na veškeré zboží záruku v délce 6 měsíců od předání a převzetí, pokud není výrobcem poskytována záruční doba jiná. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží. V záruce řádně uplatněné vady jsou řešeny přednostně výměnou zboží.

 

V. Vrácení zboží

 1. Kupující má právo do 7 dnů od převzetí zboží vrátit zboží, které omylem objednal, avšak pouze za podmínky, že zboží je vráceno zjevně nepoužité a nepoškozené, v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu. Při splnění uvedených podmínek se Společnost _________ zavazuje zboží převzít zpět a vystavit příslušným způsobem upravenou fakturu nebo dobropis. To neplatí, pokud se jedná o nadstandardní zboží dle odst. 4 čl. I. podmínek.

VI. Zvláštní ustanovení o nadstandardním zboží a nadstandardních službách

 1. Nadstandardní zboží se dodává výhradně na základě zvláštní písemné objednávky nebo kupní smlouvy. Na výzvu Společnosti _________ k zaplacení finanční zálohy je kupující povinen ji složit následně po potvrzení objednávky a vystavení zálohové faktury na účet společnosti _________. Záloha bude odečtena v konečné faktuře z celkové ceny objednaného zboží.
 2. Společnost _________ může zcela podle svého volného a výhradního uvážení vydat speciální ceník pro jednotlivé kupující nebo skupiny kupujících. Kritéria určení cen stanoví Společnost _________. Podmínkou platnosti speciálního ceníku je uzavření kupní smlouvy, jejíž přílohou a nedílnou částí se speciální ceník stane. Na základě této kupní smlouvy přidělí Společnost _________ kupujícímu zákaznické číslo, kterým je kupující povinen se vůči Společnosti _________ prokazovat.

VII. Ostatní ustanovení

 1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny. Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.
 2. Společnost _________ je oprávněna odstoupit od jakékoli kupní smlouvy kromě ostatních případů uvedených v podmínkách rovněž v případě, že kupující zakoupil zboží, ke kterému má Společnost _________ exkluzivní distribuční práva, od jiné osoby než od Společnosti _________ nebo společnosti pověřené prodejem tohoto zboží společností _________.
 3. Strany se zavazují řešit všechny spory vzniklé v souvislosti s plněním povinností podle těchto podmínek především dohodou.
  Všechny spory vzniklé mezi smluvními stranami z právních vztahů, jež se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami, budou rozhodovány ……………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich podpisu osobou k tomu oprávněnou za Společnost _________. V případě jejich zveřejnění na internetové stránce Společnosti Robert Havrda nabývají účinnosti 2. dnem po zveřejnění. Novější podmínky ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě podmínek se posuzují vždy podle podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

 

V …………………………… dne ………………………………….

_________ ………………………..

Rychlé hledání

Vyhledávání podle vozidel

Katalog podle výrobků

E-shop v číslech

 • 84174 položek zboží
 • 426535 kusů zboží skladem
 • 2098 modelů a 50 značek
 • 20132 spokojených zákazníků

Čas uzavírky objednávek

Česká pošta: 18 hodin 58 minut

Reklamní bannery

Veškerý obsah tohoto webu je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb a jeho kopírování bude trestně stíháno.